Voorwaarden


Na aanvaarding van bijgaande order kan de bestelling niet meer geannuleerd worden door de koper.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

Levering:
De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Betalingsvoorwaarden:
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is. Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan GST Trading BVBA. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EUR.

Annulering:
Annulering  van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper.
Terugname van goederen:
Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen.
Klachten:
Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.

Geschillen:
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking.

Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevraagd- en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot de volgende maatregelen:
- de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen.
- betaling van een schadevergoeding van 15% van de resterende verschuldigde sommen.
- betaling van een intrest a 1% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.

Bij geschillen zijn enkel de Rechtbank van Mechelen bevoegd