Voorwaarden


Na aanvaarding van bijgaande order kan de bestelling niet meer geannuleerd worden door de koper.

Algemene verkoopsvoorwaarden:
Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt. Wij zullen al het
mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als
overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de
omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in
het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.
Quantiteit:
Meer of minder levering ten overstaan van de overeengekomen aantallen is toegestaan indien deze volgende percentages niet overschrijden: hoeveelheden tot
20.000: 10%, hoeveelheden vanaf 20.000: 5%
Levering:
De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.
Betalingsvoorwaarden:
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is. Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan
“GST Trading Company SPRL”. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde. Alle
bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EUR.
Annulering:
Annulering van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper.
Terugname van goederen:
Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen.
Klachten:
Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, zoniet wordt
de koper geacht de levering te aanvaarden.
Geschillen:
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die
niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de
koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking. Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevraagd- en door ons toegekend uitstel, zal
niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot de volgende maatregelen:
I. de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen.
II. betaling van een schadevergoeding van 15% van de resterende verschuldigde sommen. Met minimum van 100,00€ per factuur ten titel van forfaitaire
schadevergoeding.
III. betaling van een intrest a 1% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.
Bij geschillen zijn enkel de Rechtbank van Mechelen bevoegd